Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

2968 47cb
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viadivi divi
patiska
9550 91b5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadivi divi
patiska
Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo.soup.
Reposted fromnergo nergo viadivi divi
patiska
7313 f599
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadivi divi
patiska
0055 d65d
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viadivi divi

September 09 2017

patiska
Nie lubię niepewności. Ja muszę mieć pewnie, że będę Cię mieć w środę, piątek i w Wielkanoc. I muszę mieć pewność, że jest o co walczyć, że warto sobie brudzić życiorys kimś takim jak Ty.
— niczegoniezaluje.soup.
Reposted fromniczegoniezaluje niczegoniezaluje viadivi divi
patiska
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaspokodama spokodama

August 01 2017

patiska
3031 0a4a 500
patiska
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viaalcohoolic alcohoolic

June 22 2017

patiska
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
patiska
9277 38c9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaphilomath philomath
patiska
3858 9117
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath

June 17 2017

patiska
9508 b882
Reposted frompeper peper viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
patiska
4359 d3da

June 13 2017

patiska
8799 a067
patiska
6651 0e90 500
Reposted fromoutoflove outoflove viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
patiska
patiska
patiska
8178 8e1f
patiska
Reposted fromoll oll viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl